Kirkegårdsvedtægter

Er der tvivlsspørgsmål omkring vedtægterne kan du kontakte kirkeværgen eller graverteamet.

Kirkeværge
Poul Nørgaard
Tlf. 29 73 11 42
Mail: ktopbn@gmail.com

Graverteamet
Træffes hverdage mellem kl. 8 og 16.
Tlf. 86 39 59 07
Mail: graverteamet@mail.dk


For medlemmer af folkekirken boende i Syddjurs Kommune er erhvervelse af gravsted gratis.
Graveren anviser et gravsted og Kirkeværgen udfærdiger et gravstedsbrev til det valgte gravsted.

Legatgravsteder

Kirkegårdspersonalet påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige perioder. Vedligeholdelse, granpyntning, plantning af forårs- og sommerblomster aftales med graveren eller kirkeværgen, og der udfærdiges et legatbrev for fredningsperioden.

Anlæg, vedligeholdelse, blomster- og granpyntning

Efter begravelse eller urnenedsættelse vil kirkegårdspersonalet fjerne visne kranse og blomster. Gravstedet kan anlægges og beplantes efter de pårørendes ønsker, dog indenfor de gældende bestemmelser. Gravstedsindehaveren kan vælge at vedligeholde gravstedet selv, men vedligeholdelse af gravstedet kan også foretages af kirkegårdspersonalet mod betaling. Pasningen følger årstiderne med plantning af forårs- og sommerblomster, granpyntning mv.

Forlængelse af brugsperioden

Før fredningsperiodens udløb vil gravstedsindehaveren i god tid få skriftlig besked fra kirkegårdskontoret. Forlængelse af brugsperioden kan ske med op til 10 år for urnegravsteder og op til 25 år for kistegravsteder. Brugsperioden for anonyme fællesgrave kan ikke forlænges.

Vedtægter for

Kirkegård: Marie Magdalene, Pindstrup og Koed
Kommune: Syddjurs
Provsti: Syddjurs
Stift:     Århus

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

§ 1.

Kirkegården ejes af 2 kirker og bestyres af 1 menighedsråd.

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver/kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen/kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

B. Gravsteder.

§ 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse.

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen.

§ 6.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7.

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1)      havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken

2)      havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

3)      havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.

Stk. 2. Der kan her ud over ikke erhverves gravstedsret på kirkegården/Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§ 9.

Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

§ 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke.

§ 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen ved anbefalet brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indhegning.

§ 14.

Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning.

§ 15.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder.

§ 16.

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsbestyrelsens) begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen).

Gravstedernes vedligeholdelse.

TILLÆG til § 16 – Gravminder

Til plænebegravelser med plade skal vælges granitplade (60×40 cm.) Pladen skal ligge i niveau med plænen, og bogstaverne skal indgraveres (sandblæses) i pladen
Foran pladen må nedgraves 2 vaser af granit (15×15 cm.)
Gravstedet må ikke beplantes, ligesom der ikke må sættes noget oven på pladen eller kræmmerhuse i eller andet på plænen. Bliver det alligevel gjort, vil det blive fjernet.
Der må sættes blomster i granitvaserne, og til jul må der lægges puder eller kranse på plænen.

§ 17.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

§ 18.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19.

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave.

§ 20.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

§ 21.

En gravplads for en voksen skal være 2,50 x 1,30 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst

1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22.

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Særlige bestemmelser for urnegrave.

§ 24.
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  10 år.

§ 25.

Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet/

kirkegårdsbestyrelsen.

Øvrige bestemmelser

§ 28.

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

C. Ordensbestemmelser.

§ 30.

1)          Kirkegården er ikke aflåst.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

11)  Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

12) Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren/kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

D. Takster.

Se venligst under takster

Vedligeholdelse omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Hvis man selv passer gravstedet, afholder man selv udgifterne. F.eks. i forbindelse med opretning efter jordsætning.